Become a
member
of House of Persia Community and Cultural Centre (HOPE)

هدف ما نگهدا ری و گسترش فرهنک و آد اب ا یران زمین وپشتیبا نی ایرانیان مقیم ویکتوریا ست

خا نه ایران- مرکزخد ما ت فرهنگی واجتماعی ایرانیان ملبورن

           

 

                                                                                                 

مرکز فرهنگی اجتماعی خانه ا یران طرحی است که توسط کا نون ایرا نیا ن ویکتوریا برای ایجا د یک موسسه اجتماعی ,غیر انتفاعی ,غیر مذ هبی و غیر سیاسی و بمنظور فراهم آ وردن مکان و محیط منا سب جهت ترویج مشا رکت اجتماعی، یکپارچگی، هماهنگی و برقرا ری ارتباط میان شکا فها و تفا وتهای فرهنگی ا یجا د شده است

هد ف این مرکزعلا وه بر کمک به معرفی ، فرا گیری و ترو یج فرهنگ، موسیقی، ا د بیا ت و هنر ایرا نی به عموم, ایجاد مرکزی برای رفا ه، خدما ت اجتماعی و حما یتی به جامعه ایرانی / استرا لیا ئی بطور عا م و  فراهم آ وردن کمک به شهروند ا ن ارشد، مها جرین نا آ شنا به محیط یا دارای شرا یط نا مساعد و جوا نا ن بطور خا ص می باشد


آخر ین اخبا ر