هیئت مد یره خانه ایران

برطبق اساسنامه خانه ایران هیئت مدیره خانه ایران میبایستی هر سه سال براساس رای اکثریت اعضاء انتخاب شود. اولین هیئت مدیره خانه ایران درسال 2006 میلادی با رای اعضاء انتخاب گردید که  بمدت دهسال کما کان همان گروه اولیه افتخار خدمت به جامعه ایرانی را داشته اند. اسامی هیئت مدیره خانه ایران و سمت هر یک از آنان درسال 2016 بشرح زیر میباشد

علیرضا شاملو                     رئیس هیئت مدیره

پروفسورعلی اکبراکبرزاده       معاون هیئت مدیره

فرشاد خواجه نوری              مسئول روابط عمومی

مسعود مجیدی                    خزانه دار

سایر اعضاء هیئت مدیره: دکتر جواد مقصود ، سوسن کریملو، میترا شیرازی، فریده خانباشی و فرهنگ پرویزیان