گروه ها ی وا بسته با ا هدا ف مشتر ک

 

 

گروه های وابسته 

کا نون ایرا نیان و یکتو ریا

AISOV- Australian Iranian Society of Victoria  - https://www.facebook.com/AISoVictoria/

گروه شهر وند ان ا رشد

 Seniors Group

کا نون جوا نا ن ا یرانی در ویکتو ریا

AIRYS - Australian-Iranian Youth Society of Victoria   - http://www.airys.org.au/

رادیو اس بی اس فارسی

SBS Radio Farsi  - www.sbs.com.au/persian 

مدرسه زبا ن فا رسی

Iranian Cultural School - https://www.facebook.com/groups/156979321050826/?fref=ts 

گر وه فراخوا ن ما لی

Hope Marketing Group