روشها و مقررات

   مقررات استفاده از خانه ایران 

ورود همه افراد منوط به قبول شرایط زیر میباشد

هرعضووغیرعضودرمحیط خانه ایران ملزم برعایت اصول ایمنی وحفظ وسایل شخصی خود میباشد.

مدیریت خانه ایران به هیچ وجه مسئول خسارات جسمی ومالی افراددرمحیط خانه ایران نمیباشد.

افراد در محیط خانه ایران میبایستی شئونات اخلاقی را رعایت نمایند.

مصرف مشروبات الکلی و استعمال دخانیات در داخل ساختمان خانه ایران ممنوع میباشد.

افرادد رموقع ورود به خانه ایران میبایستی ازپوشش مناسب استفاده نمایند.

افراد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که به ساختمان واثاثه و لوازم خانه ایران وارد مینمایند.

طبق اساسنامه خانه ایران هرگونه تبلیغ سیاسی ومذهبی در خانه ایران ممنوع میباشد.

افراد ملزم برعایت نظافت وپاکیزگی محیط خانه ایران میباشند.

مدیریت خانه ایران محق است بهر دلیلی از ورود فرد ویا افراد به خانه ایران ممانعت بعمل آورد.

مدیریت خانه ایران