هنر و فرهنگ

هنر و ادبیا ت

یکی از مهمترین اهداف خانه ایران شناسا ندن فرهنگ، هنر، ادبیات وموسیقی ایرانی درجامعه چند ملیتی استرالیا است
تشویق و ترغیب درآشنا ئی و فراگیری هنروایجاد امکانات وتسهیلات برای جوانان ایرانی که در استرالیا متولد و یا رشد نموده اند وعلاقه به هنر وادب خاک پدری دارند در درجه اول اهمیت قرار خواهد داشت
وبرای این منظور هیئت مدیره خانه ایران برآن است با برقراری سمینا رها و کلاسهای نمونه ازقبیل صورت زیر به این امر مهم فائق آید

الف- کلاسهای موسیقی: در این کلاسها، موسیقی اصیل ایرانی ، سازهای سنتی وردیف های ایرانی توسط خبرگان موسیقی درملبورن به علاقمندان آموزش داده میشود
ب- شبهای شعر و ادبیات
پ- کلاسهای نقاشی وبرپا ئی نمایشگاهای نقاشی
ج- آموزش کارهای دستی و برپائی نمایشگاه
چ- کلاسهای قالی بافی
د- کلاسهای خطاطی
علاقمندان میتوانند با توجه به جدول زمان بندی شده که در همین سایت متناوبا به اطلاع عموم میرسد در کلاسهای مربوطه نامنویسی و شرکت نمایند


نقاشی معاصر در ایران

هنرها ی دستی

      

 

خطاطی  از جمله زیبا ترین هنرها در ا یران است

  فرش بافی از ظریف ترین و منحصر بفرد تر ین هنرها در جهان بشمار می رود

 

 

ا شاعه و معرفی فرهنگ و رسوم ایران

خا نه ایر ان یکی از معد و د سا زما نهای به ثبت رسیده در استرا لیا ست که به معرفی هنر و فرهنگ ایران در استرا لیا مبادرت ورزیده است

برگزاری جشنو ا ره ا یرانی از جمله ا بتکا رات خا نه ا یرا ن برای معر فی فرهنگ ایر ان می باشد

اطلا عات بیشتر ذر با ره چشنوا ره در فیسبوک یا فت می شود

www.facebook.com/persianfair/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گوشه ها ئی از جشنوا ره ا یرا نی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با زد ید آ قا ی کو ین اند روز  از گا لری نقاشی در جشنواره ایرا نی 2016

 

اجرای رقص توسط شا گرد ا ن مد رسه فا ر سی

 

اجرای رقص توسط شا گرد ا ن مد رسه فا ر سی

اجرای موسیقی سنتی ایرانی