عضویت خانه ایران

 اطلاعات مربوط به عضویت در خانه ایران


هر فردی با قبول شرایط زیر میتواند عضو خانه ایران شود

الف – قبول مفاد اساسنامه خانه ایران و احترام به اصول آن
ب – پرداخت و یا تعهد مبلغ 1000 دلار بعنوان حق عضویت و برخورداری از امتیازات یک عضو خانه ایران
پ – اعضاء در ازای پرداخت 1000 دلار منحصرا" یک رای خواهند داشت. حد اکثر رای یک عضوپنج رای میباشد ولو آنکه
فرد بیش از 1000 دلار پرداخت نموده باشد
ج – آعضاء وابسته خانه ایران: آعضای کانون ایرانیان ویکتوریا بدون پرداخت وجهی عضو وابسته خانه ایران خواهند بود
سا یرافراد که بدلایلی قادر به پرداخت 1000 دلار حق عضویت نیستند میتوانند با پرداخت یک دلار درروزعضو وابسته خانه
ایران بوده و پس از رسیدن به حد نصاب حداقل 1000 دلاراز تمام امتیازات عضواصلی خانه ایران بهره مند شوند. اعضاء
وابسته حق رای دادن و انتخاب شدن در کادر هیئت مدیره را نخواهند داشت
چ – ما بر این باوریم که عضویت و فعال بودن هر ایرانی درفعالیت های خانه ایران نه تنها وظیفه ای ملی است بلکه با
مشارکت همه هموطنان میتوان نه تنها هویت قومی و ایرانیمان را حفظ کنیم بلکه قادر خواهیم بود فرهنگ، هنر و ادبیات قوی
ایرانی را در این آب و خاک اشاعه دهیم

برا ی ا قدام به عضویت خود یا در یا فت اطلا عا ت بیشتر با ما تما س بگیرید و یا ا ینجا را کلیک کنید